New Page 1
New Page 1
 
 

 

 
 
 Công điện của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 532/QĐ-BNN-TCLN phê duyệt "Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, nghiệp vụ và kiểm tra đánh giá chất lượng Hạt trưởng và tương đương"
 Quyết định số: 40/QĐ-VP-TCCB Về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác đối với lãnh đạo Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp
 Chỉ thị số 1316/CT-BNN-TCLN ngày 03/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng
 Chỉ thị số 396/CT-BNN-TCLN ngày 15/1/2015 về tăng cường công tác quản lý các cơ sở nuôi đông vật hoang dã hung dữ
 Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quyết định số: 621/QĐ-TCLN-VP ngày 30 tháng 12 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng I
 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định thành lập Chi cục Kiểm lâm vùng I
 Cục trưởng Cục Kiểm lâm ban hành văn bản số 694/KL-QLR ngày 22 tháng 12 năm 2014 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

 


  

860799

 Chi tiết tin
In
Báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại 5 tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào cai tháng 4-2011

         CỤC KIỂM LÂM             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     KIỂM LÂM VÙNG I                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

    

  Số: 87 /KLVI-QLBVR                    Quảng ninh,  ngày 29  tháng 4 năm 2011

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG

TẠI 5 TỈNH: HÒA BÌNH, SƠN LA, ĐIỆN BIÊN, LAI CHÂU, LÀO CAI

 

Kính gửi: Cục Kiểm lâm

 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Kiểm lâm vùng I, quy định tại quyết định 537/QĐ-KL-VP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Cục Kiểm lâm, Kiểm lâm vùng I đã tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng  từ ngày 13/4/2011  tại 05 tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, theo kế hoạch kiểm tra số 61/KLVI- QLBVR ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Kiểm lâm vùng I. Tại các tỉnh đến kiểm tra, đoàn công tác đã làm việc với Lãnh đạo, cán bộ của các Chi cục Kiểm lâm, đi kiểm tra một số cơ sở. Kết quả kiểm tra tại các tỉnh như sau:

 

I. KẾT QỦA KIỂM TRA

1. Công tác quản lý bảo vệ rừng:

1.1. Về công tác PCCCR.

 - Công tác quản lý chỉ đạo:

+ Cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp đã thực sự quan tâm chỉ đạo thực hiện và đầu tư kinh phí cho công tác BVR, PCCCR. Trong 05 tỉnh đã kiểm tra cho thấy tại tỉnh Lai Châu sự chỉ đạo và điều hành trong công tác bảo vệ rừng là bài bản hơn cả.

+ Những tháng đầu năm 2011 thời tiết khô hanh khốc liệt kéo dài,  Lực lượng Kiểm lâm 05 tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo công tác BVR nói chung, PCCCR nói riêng.

-         Công tác thực hiện nhiệm vụ BVR, PCCCR:

+ Ngay từ đầu năm lực lượng Kiểm lâm 5 tỉnh đã tham mưu cho UBND các cấp kiện toàn Ban chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR các cấp, xây dựng quy chế hoạt động của Ban, đồng thời cũng kiện toàn các tổ đội quản chúng BVR, PCCCR Cụ thể:

 

TT

Tỉnh

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong BVR -PCCCR

Tổ, đội BVR,PCCCR

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

Chủ rừng lớn

C.c, kiện toàn

Thành lập

1

Hòa Bình

1

11

205

 

1.346

 

2

Sơn La

1

11

206

 

2.401

 

3

Điện Biên

1

12

99

 

1.721

 

4

Lai Châu

1

7

98

 

960

 

5

Lào Cai

1

9

162

13

1.462

563

 + Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong BVR - PCCCR các cấp ở tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai đã xây dựng và triển khai thực hiện công tác kiểm tra đôn đốc cơ sở trong việc bảo vệ rừng và PCCCR; Trong 5 tỉnh đã kiểm tra cho thấy các tỉnh Lai Châu và Lào Cai, ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong BVR - PCCCR các cấp rất coi trọng công tác kiểm tra đôn đôc cở sở nhất là trong những thời điểm hanh khô kéo dài. Qua kiểm tra đã phát hiện và uốn nắn kịp thời các tồn tại ở cơ sở;

 +  Về phối hợp trong công tác QLBVR theo Nghị định số 74/2010/NĐ - CP và Thông tư liên tịch số 98/2010/TTLT-BQP – BNN&PTNT, giữa Bộ Quốc phòng và Bộ NN&PTNT, giữa lực lượng Kiểm lâm và dân tự vệ, Chi cục Kiểm lâm Điện Biên đã tham mưu xây dựng kế hoạch phối hợp: gồm cấp tỉnh, cấp huyện (9/9 huyện, thị xã, thành phố), cấp xã (112/112 xã, phường, thị trấn); Chi cục Kiểm lâm Lào Cai đã tham mưu cho sở NN&PTNT phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức ký quy chế phối hợp giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng Kiểm lâm trong công tác BVR và chỉ đạo các hạt Kiểm lâm xây dựng kế hoạch phối hợp với BCH quân sự huyện trong công tác BVR, PCCCR trên địa bàn quản lý;

+ Chi cục Kiểm lâm các tỉnh Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai đã rà soát, củng cố phương án PCCCR các cấp. Tuy nhiên qua kiểm tra phương án PCCCR các cấp ở cả 05 tỉnh đặc biệt là phương án PCCCR cấp xã, chất lượng phương án còn rất thấp, tính khả thi của phương án không cao;

+ Các địa phương đã duy trì thực hiện chế độ trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24h tại cơ quan thường trực của Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong BVR, PCCCR trong các ngày nắng nóng, dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên, đồng thời tăng cường Kiểm lâm xuống địa bàn nhất là các vùng trọng điểm cháy rừng; Bảo dưỡng, kiểm tra thiết bị máy móc PCCCR  để sẵn sàng đưa vào sử dụng khi cần thiết.

+ Đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng công trình PCCCR:

* Hòa Bình Duy trì, củng cố 22,5 km đường bằng trắng ở Mai Châu, phát dọn, nuôi dưỡng 02 km đường băng xanh ở huyện Lạc Thuỷ.

* Sơn La đã xây dựng được 85 km đường băng cản lửa trắng (trong đó huyện Mường La 60 km, các khu rừng đặc dụng như Sốp Cộp, Xuân Nha - Mộc châu, Côpia-Thuận châu, Tà Xùa - Phù Yên), mua sắm 13 xe ô tô phục vụ PCCCR, 11 máy cắt thực bì, 15 máy thổi khí, 01 máy bơm công suất lớn 100 m3/h; 400 bộ quần áo chống cháy; 400 xẻng gấp của Mỹ, 400 túi ngủ, 01 ống nhòm, 155 loa cầm tay phục vụ chỉ huy PCCCR. Các công trình và trang thiết bị này đã được quản lý và sử dụng tương đối hiệu quả.

* Điện Biên đã và đang triển khai hiện dự án nâng cao năng lực lượng PCCCR, cụ thể: Đã nghịêm thu gói thầu số 1 giá trị 764.645.000 đồng, gói thầu số 2 mua sắm thiết bị kỹ thuật giá trị 764.300.000 đồng và gói thầu số 4 mua sắm phương tiện ô tô – xe máy trị giá 4.608.700.000 đ. Đã hoàn thành việc nghiệm thu và đưa các công trình, phương tiện và trang thiết bị vào sử dụng (xây lắp 39 bảng cổ động tuyên truyền, 302 biển báo cấm chặt phá rừng; Trang cấp phương tiện 8 ô tô, 10 xe gắn máy và một số thiết bị văn phòng cho 9 đơn vị hạt Kiểm lâm); Chi cục Kiểm lâm đã hoàn chỉnh hồ sơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch giải ngân gói thầu số 3 dự án nâng cao năng lực PCCCR với kinh phí 4 tỷ đồng trong quý II năm 2011.

* Lai Châu đã xây dựng 273,8 ha đường băng cản lửa (đường băng trắng 176 ha, đường băng xanh 97,8 ha). Đã phân bổ kịp thời kinh phí cho công tác BVR và PCCCR.

* Lào Cai đã đầu tư, mua sắm dụng cụ, trang thiết bị, xây dựng các công trình phục vụ cho công tác BVR và PCCCR cụ thể như: Máy phát điện 01 chiếc, cưa xăng 30 chiếc, máy thổi khí 19 chiếc, máy cắt thực bì 05 chiếc, máy tính nối mạng 48 chiếc, điện thoại 74 chiếc, ống nhòm 31 chiếc, máy định vị 17 chiếc, loa cầm tay 436 chiếc, máy bơm động cơ 15 chiếc, bình bơm nước đeo vai 9 chiếc, bình bột 146 bình, dao phát 3260 con, bàn dập lửa 1386 chiếc, giày đi rừng 2507 đôi, mũ bảo hộ 2009 chiếc, đèn pin 2180 chiếc, bình tông đựng nước 2892 chiếc, cào răng 69 chiếc, quần áo bảo hộ 134 bộ, túi cứu thương 4 bộ, nhà bạt 09 chiếc, bộ đàm 52 chiếc, bồn chứa nước 07 chiếc, xẻng 19 chiếc, ô tô chuyên dụng 14 chiếc, máy đo độ ẩm 1 chiếc, cuốc 40 chiếc, các dụng cụ thô sơ khác 40 chiếc; chòi canh lửa cố định 6 chiếc, đường băng trắng cản lửa 39 km, đường băng xanh cản lửa 108,6 km, hồ phai đập chứa nước 140 chiếc, bảng cấp dự báo cháy rừng 19 chiếc, bảng tin 509 chiếc, biển báo 1245 chiếc, 06 trạm theo dõi khí tuợng.

 + Công tác thông tin tuyên truyền và tập huấn, diễn tập PCCCR: Các địa phương coi nhiệm vụ tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác BVR. Trong 5 tỉnh được kiểm tra cho thấy Tỉnh Lào Cai thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng hơn. Cụ thể:

*  Hòa Bình đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về Quản lý, bảo vệ rừng bằng nhiều hình thức;

* Sơn La: BCH các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR các huyện và thành phố đã chỉ đạo cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm các cấp chính quyền trong việc thực hiện triệt đề về BVR và PCCCR bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú; đã mở 11/11 hội nghị cấp huyện và thành phố để chỉ đạo và tuyên truyền về công tác PCCCR, 148 hội nghị cấp xã, phường và thị trấn và trên 1000 hội nghị bản và cụm dân cư với trên 50.000 người được quán triệt học tập; phát hành 6000 bộ tranh tuyên truyền cho các xã trọng điểm cháy rừng; cấp phát 470 đĩa CD với nội dung bảo vệ và PCCCR để phát trên hệ thống loa phát thanh công cộng đựoc 65 lượt; xây dựng 300 biển cấm chặt phá, đốt rừng ở các khu rừng trọng điểm; tổ chức ký cam  kểt về BVR và PCCCR với 40.000 hộ gia đình sống ở ven rừng; tổ chức 9 cuộc điễn tập PCCCR quy mô cấp huyện, xã với trên 2000 người tham gia.

* Điện Biên đã tổ chức 5 cuộc diễn tập PCCCR cấp xã; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng mở các đợt tuyên truyền sâu rộng, hình thức đa dạng nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác QLBVR và PCCCR mùa khô hanh; Đã tổ chức thành công 04 lớp tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực PCCCR, trong đó (02 lớp phối hợp với Kiểm lâm vùng I tập huấn cho đối tượng kiểm lâm địa bàn xã với 66 người tham gia học tập, và 02 lớp cho cán bộ cấp xã, trưởng các thôn bản, trưởng các tổ đội PCCCR của các cụm xã với 92 lượt người tham gia học tập).

* Lai Châu đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền về PCCCR rừng như: tổ chức ký cam kết, tổ chức các cuộc họp dân, phát hành tờ rơi, tranh cổ động, phối hợp với đài phát thanh truyền hình biên tập, in ấn băng, đĩa, tài liệu tuyên truyền cấp phát cho cơ sở và dùng loa tuyên truyền lưu động, phối hợp tuyên truyền qua các trường học...; Đã tổ chức diễn tập PCCCR quy mô cấp huyện 01 cuộc, cấp xã 03 cuộc; Đã tổ chức thành công 12 lớp tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực PCCCR cho 600 người thuộc lực lượng BVR cơ sở.

* Lào Cai: Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Báo Lào Cai, Đài truyền hình tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền BVR & PCCCR trên các phương tiện thông tin đại chúng, làm dự báo BVR và thông tin kịp thời cho các địa phương trong tỉnh thông qua Đài truyền hình tỉnh trong những ngày khô hanh kéo dài, phối hợpvới sở Giáo dục, bưu chính viễn thông phát động và hướng dẫn cuộc thi viết thư quốc tế UPU đến các trường học trong toàn tỉnh, chỉ đạo các hạt Kiểm lâm đẩy mạnh tuyên truyền BVR và PCCCR với nhiều hình thức như: Xây dựng quy ước bảo vệ rừng, tổ chức lễ hội ăn thề bảo vệ rừng, tuyên truyền lưu động cảnh báo cháy rừng, tổ chức tuyên truyền luật bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản dưới luật; mở các hội nghị bảo vệ rừng, PCCCR ở các huyện, thành phố, tập huấn nghiệp vụ cho các tổ đội quần chúng BVR. Từ đầu năm 2011 đến nay đã tổ chức được 462 buổi tuyên truyền họp thôn bản với 24521 lượt người tham dự, ký cam kết bảo vệ rừng tại 77 thôn bản của 27 xã với 2081 lượt người tham gia; hướng dẫn quy ước BVR tại 27 thôn, bản của 6 xã với 860 hộ gia đình tham gia, tổ chức 2 cuộc diễn tập PCCCR quy mô cấp thôn bản với 110 người tham gia;

+ Tình hình cháy rừng và công tác PCCCR: Đầu năm 2011 do thực hiện tốt công tác phòng cháy rừng và diễn biến thời tiết thuận lợi nên  tình hình cháy rừng đã giảm hẳn so với cùng kỳ năm 2010. Năm 2011 tính đến thời điểm kiểm tra, 02 tỉnh (Hòa Bình và Lào Cai)  không xảy ra cháy rừng trên địa bàn toàn bàn tỉnh;  Sơn La để xảy ra 01 vụ cháy rừng trồng Thông dự án 661 tại bản Liên Ái 2- xã Phiêng Khoài – Huyện Yên Châu (ngày 10/02/2011) với diện tich 0.2644 ha, thiệt hại khoảng 20 %  nguyên nhân do đốt nương làm rẫy; tỉnh Điện biên để xảy ra 03 vụ cháy với diện tích thiệt hại 0,087 ha rừng trong đó cháy rừng tự nhiên là 02 vụ, diện tích thiệt hại 0,07 ha; rừng trồng 01 vụ, diện tích thiệt hại 0.017 ha; Tỉnh Lai Châu để xảy ra 01 vụ cháy rừng mới trồng  với diện tích thiệt hại 67 ha .

Khi xảy ra cháy rừng các địa phương, các chủ rừng đã chủ động huy động lực lượng và phương tiện chữa cháy kịp thời do đó đã hạn chế được thiệt hại do cháy rừng gây ra. Lực lượng Kiểm lâm các tỉnh  xảy ra cháy rừng đều coi trọng và làm tốt công tác điều tra. xử lý sau cháy rừng.

1.2. Công tác theo dõi diễn biến rừng

Chi cục Kiểm lâm 5 tỉnh được kiểm tra đều đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị  cở sở cập nhập diễn biến tài nguyên rừng trên địa bàn và báo cáo số liệu về Văn phòng Chi cục để tổng hợp trên phạm vi toàn tỉnh. Đến nay cả 5 tỉnh nói trên đã hoàn thành  báo cáo số liệu diễn biến rừng năm 2010 gửi Cục Kiểm lâm. Các chi cục Kiểm lâm Sơn La, Lai Châu và Lào Cai đã sử dụng  phần mềm diễn biến rừng để quản lý lưu trữ tài liệu, số liệu và phần mềm quản lý bản đồ Mapinfo.

 Tuy nhiên bên cạnh đó Tỉnh Hòa Bình và Điện Biên đến nay vẫn chưa sử dụng dụng  phần mềm diễn biến rừng để quản lý lưu trữ tài liệu, số liệu và phần mềm quản lý bản đồ Mapinfo do chưa có kinh phí nên vẫn còn áp dụng phương pháp kế thừa và mục trắc do đó độ chính xác của số liệu chưa cao.

1.3. Công tác giao rừng, cho thuê rừng và quản lý sản xuất nương rẫy:

- Sản xuất nương rẫy: Cả 05 tỉnh trên đều còn hoạt động sản xuất nương rẫy. Thực trạng sản xuất nương rẫy ở một số tỉnh là:

* Điện Biên: Tổng diện tích nương rẫy toàn tỉnh 130.208 ha, trong đó diện tích nương cố định là 72.946,2 ha, diện tích nương không cố định là 57.261,8 ha;

            * Lai Châu: Tổng diện tích nương rẫy toàn tỉnh 22.523,34 ha, với 35.424 hộ tham gia canh tác, bình quân 0,635 ha/hộ; mặc dù địa phương đã có rất nhiều cố gắng trong công tác quản lý sản xuất nương rẫy song cho đến nay tình trạng sản xuất nương rẫy trên địa bàn còn nhiều bất cập như: không theo đúng quy hoạch, không đảm bảo tính ổn định, tập quán du canh phá rừng làm nương rẫy vẫn còn xảy ra ở một số nơi trên địa bàn tỉnh, việc canh tác chủ yếu theo hình thức tự phát, thiếu định hướng, nên tình trạng xói mòn, thoái hoá đất tăng nhanh, năng suất cây trồng thấp và giảm dần dẫn đến canh tác không bền vững.

- Thực hiện thông tư 52/2008/TTLT-BNN-BTC:

* Tỉnh Sơn La đã và đang triển khai thực hiện được 3 năm. Sau 3 năm 2008 – 2010 với diện tích 731,42 ha cho 41 bản 325 hộ, 7.820 khẩu, số gạo đã cấp cụ thể như sau (năm 2008 là 29420 kg; năm 2009 là 224.490,9 kg; năm 2010 là 47.764,8 kg) dự kiến năm 2011 chuyển đổi 10.000 ha nương rẫy sang trồng rừng);

* Tỉnh Lào Cai: Chi cục đã tham mưu cho UBND tỉnh giao kế hoạch trồng rừng thay thế nương rẫy thí điểm tại 3 huyện Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai tham mưu cho UBND huyện xây dựng phương án và tổ chức triển khai thực hiện;.

* Chi cục Kiểm lâm Điện Biên đã xây dựng xong đề án hỗ trợ người dân canh tác bền vững trên đất nương rẫy cố định theo tinh thần thông tư 52 giai đoạn 2011-2015, đang trình sở NN&PTNT thẩm định về nội dung;

* Chi cục Kiểm lâm Lai Châu chưa xây dựng đề án hỗ trợ người dân canh tác bền vững trên đất nương rẫy cố định theo tinh thần thông tư 52.

- Công tác giao rừng, cho thuê rừng:

Các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Điện Biên đang xúc tiến triển khai thực hiện đề án giao rừng, cho thuê rừng theo quyết định số 2740/QĐ-BNN-KL, ngày 20/9/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, cụ thể:

 * Tỉnh Sơn La  đã tiến hành giao đất, giao rừng  từ 2001 đến nay và vẫn đang tiếp tục thực hiện: Từ năm 2001-2006 tổng diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp đã giao là: 917.772,28 ha (rừng tự nhiên: 578.712,54 ha; rừng trồng:22.629,52 ha; đất chưa có rừng:316.440,75ha); Năm 2009 đã giao 47.586,95 ha cho 4 khu bảo tồn và  01 Ban quản lý rừng phòng hộ. Ngoài ra đã và đang hoàn thiện hồ sơ giao 70.762,87 ha cho 15 tổ chức.

* Điện Biên: Chi cục Kiểm lâm cũng đã xây dựng đề án giao rừng cho thuê rừng tỉnh Điên Biên giai đoạn 2011-2014 và đang trình sở NN&PTNT thẩm định về nội dung.

*  Lào Cai: Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011- 2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 732/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai ngày 30/3/2011 để tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

* Lai Châu chưa triển khai thực hiện đề án giao rừng, cho thuê rừng theo quyết định số 2740/QĐ-BNN-KL, ngày 20/9/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

* Riêng Chi cục Kiểm lâm  Hòa Bình không thực công tác giao rừng, cho thuê rừng và quản lý sản xuất nương rẫy hiện vì:

 Phần lớn diện tích trên đã được giao theo Nghị Định 02/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 1994 về việc giao đất lâm nghiệp cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình;

 Thực hiện quyết định số 672/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 28/4/2006 về việc thành lập 02 dự án: lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp UBND tỉnh Hoà Bình đã giao Sở Tài nguyên môi trường chủ trì phối hợp thực hiện với một số ngành có liên quan.

2. Về công tác thực thi pháp luật BVR:

- Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm: Chi cục Kiểm lâm  05 tỉnh thường xuyên chỉ đạo kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc. Phối với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp Luật bảo vệ và phát triển rừng; trong năm 2011 tính đến thời điểm kiểm tra trên địa bàn 05  tỉnh không có điểm nóng về phá rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

            Trong năm 2011 tính đến thời điểm kiểm tra các tỉnh  đã phát hiện và lập biên bản, xử  lý các vụ vi phạm như sau:

Tt

 

Tỉnh

Số vụ vi phạm phát hiện

Số vụ đã xử lý

Tang vật tịch thu

Thu nộp ngân sách

(1000đ)

Gỗ tròn các loại

Gỗ xẻ các loại

Động vật hoang dã

Phương tiện thu giữ

1

Hòa Bình

67

67

19.87m3

17.89m3

 

09 x. máy

290000

2

Sơn La

215

215

232 m3

83.89m3

23Kg cầy+ 01 Cá thể Hoãng

 

855.920

3

Điện Biên

77

34

41,023 m3 gỗ quý hiếm  8,703 m3

 

358.523

4

Lai Châu

83

68

0.93 m3

19,31m3 

17,8kg(05 CThể)

 

384.931

5

Lào Cai

40

35

32,06m3

14,86m3

 

1 xe máy, 1 cưa xăng

150.350

 

- Công tác quản lý sử dụng và lưu trữ hồ sơ, ấn chỉ đều được các chi cục Kiểm lâm quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng quy định.

Tuy nhiên bên cạnh đó  một số Chi cục Kiểm lâm vẫn còn một số tồn tại đó là:

* Chi cục Kiểm lâm Hòa Bình: trình tự thiết lập hồ sơ, vụ việc và cách hành văn của một số vụ việc cụ thể chưa đúng và chưa chặt chẽ.

* Chi cục Kiểm lâm Sơn La: khi áp dụng nghị định 99/ 2009/CP-CP có  một vài vụ việc còn để lọt hành vi, đối tượng, hoặc kết luận hành vi và ra quyết định xử lý chưa thật sự chính xác.

* Chi cục Kiểm lâm Điện Biên: vẫn còn một vài vụ việc thiết lập hồ sơ chưa thật sự đầy đủ và chặt chẽ.

- Công tác quản lý công cụ hỗ trợ chặt chẽ đúng theo quy định hiện hành. Hàng năm các Chi cục Kiểm lâm đều tổ chức kiểm tra định kỳ công tác quản lý vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ tại các đơn vị cơ sở để kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, thiếu sót nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng.

 

II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA ĐOÀN KIỂM TRA ĐỐI VỚI CÁC CHI CỤC KIỂM LÂM.

+ Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với Cục Kiểm lâm, Kiểm lâm vùng I về tình hình quản lý bảo vệ rừng và PCCCR của tỉnh đặc biệt là mùa khô hanh.

+ Tiếp tục và đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền để người dân ở vùng sâu, xa và chính quyền địa phương; các chủ, đặc biệt là chủ rừng lớn nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình trong công tác quản lý, bảo vệ rừng

            + Các chị cục Kiểm lâm Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai cần tăng cường kiểm tra hướng dẫn, tập huấn cơ sở trong công tác thừa hành pháp luật đặc biệt đối với Kiểm lâm địa bàn.

             + Chi cục Kiểm lâm Hòa Bình cần sớm áp dụng phần mềm Mapinfo vào lưu trữ thông tin dữ liệu diễn biến rừng, đồng thời sớm tham mưu cho Sở NN & PTNT, UBND tỉnh cấp kinh phí để hoàn chỉnh các công đoạn của công tác theo dõi diễn biến rừng.       

            + Chi cục Kiểm lâm Điện Biện: sớm hoàn thành việc xây dựng và trình duyệt để đưa vào triển khai các đề án, cụ thể: Đề án giao rừng cho thuê rừng tỉnh Điên Biên giai đoạn 2011-2014; Đề án hỗ trợ người dân canh tác bền vững trên đất nương rẫy cố định theo tinh thần thông tư 52 giai đoạn 2011-2015; Đề án theo dõi diễn biến rừng; Đề án nâng cao năng lực cho Kiểm lâm địa bàn.

            + Chi cục Kiểm lâm Lai Châu sớm xây dựng và triển khai đề án hỗ trợ người dân canh tác bền vững trên đất nương rẫy cố định giai đoạn 2011-2015 và đề án giao rừng cho thuê rừng.

 

III. NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CÁC CHI CỤC KIỂM LÂM:

- Chi cục Kiểm lâm Sơn La:  Đề nghị Cục Kiểm lâm tham mưu cho cấp có thẩm quyền xây dựng và ban hành hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.

- Chi cục Kiểm lâm Điện Biên:

 * Đề nghị Cục Kiểm lâm tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm ban hành thông tư thay thế quyết định 59/2005/QĐ-BNN, ngày 10 tháng 10 năm 2005 về việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản;

* Đề nghị Sở NN&PTNT Tỉnh Điện Biên sớm phê duyệt các dự án do Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng và đệ trình.

- Chi cục Kiểm lâm Lai Châu:

* Đề nghị Bộ NN&PTNT, Cục Kiểm lâm hỗ trợ kinh phí cho Lai Châu tiếp tục thực hiện dự án “Nâng cao năng lực PCCCR“ theo quyết định số 02 của Chính Phủ (UBND tỉnh Lai Châu đã có văn bản số 1275/UBND – SNN ngày 20/10/2010 gửi BNN & PTNT và Bộ Kế hoạch đầu tư). 

* Đề nghị Bộ NN&PTNT sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 99/CP-NĐ của Chính phủ về chi trả dịch vụ môi trường.

* Đề nghị cơ quan quản lý cấp trên sớm ban hành các văn bản mang tính quy phạm pháp luật về đăng ký, cấp phép, quản lý về gây nuôi sinh sản, sinh trưởng ĐVHD; Bổ sung chế tài xử lý vi phạm hành chính về một số hành vi vi phạm trong hoạt động nuôi nhốt ĐVHD.

- Chi cục Kiểm lâm Lào Cai: - Đề nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu xem xét một số vấn đề cụ thể là:

* Tăng định suất lương của cán bộ lâm nghiệp cấp xã nơi có rừng.

* Tăng mức khoán bảo vệ rừng trong mùa khô hanh theo thông tư liên tịch số 12/1998; điều chỉnh nâng phụ cấp công tác phí cho cán bộ Kiểm lâm địa bàn lên mức 500.000 đ/tháng

* Điều chỉnh bổ sung tăng mức hưởng lợi so với quyết định 78, Thông tư 80.

* Đề nghị điều chỉnh ranh giới VQG Hoàng Liên phù hợp với Nghị định 117

- Đề nghị Kiểm lâm vùng I hàng năm bố trí các lớp tập huấn về nghiệp vụ theo dõi diễn biến rừng, tập huấn sử dụng trang thiết bị máy móc phục vụ công tác PCCCR và sử dụng GPS cho lực lượng Kiểm lâm.

Trên đây là kết quả kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2011 tính đến thời điểm kiểm tra tại 05 tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Kiểm lâm vùng I tổng hợp báo cáo Cục Kiểm lâm, rất mong nhận được sự chỉ đạo tiếp theo của Cục Kiểm lâm.

 

 

 

  Nơi nhận : 

- Cục kiểm lâm  (B/c)

-  Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh được kiểm tra  (B/c)

- Các Đ/C Lãnh đạo Kiểm lâm vùng I  (B/c)                            

KT. GIÁM ĐỐC

P.Giám đốc

 

- Các chi cục Kiểm lâm được kiểm tra.

-LưuVT, PQLBVR.                                                                                                                                                             

                      (Đã ký)

 

 

 

 

                Đỗ Thị Lâm

                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                

 

 

 


Các tin khác:
Kiểm lâm vùng I kiến nghị Cục kiểm lâm tham mưu cho Tổng cục lâm nghiệp ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng tại huyện Sơn Động.
Kiểm lâm vùng I kiểm tra công tác bảo vệ rừng và truy quét các đối tượng phá rừng, khai thác vàng trái phép tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Bắc Kạn.
Kiểm tra công tác bảo vệ rừng năm 2014
Kiểm lâm vùng I tham gia Đoàn công tác của Tổng cục Lâm nghiệp kiểm tra việc phá rừng trồng cây nông nghiệp tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu
Kiểm lâm vùng I phối hợp Đội Kiểm lâm đặc nhiệm – Cục Kiểm lâm kiểm tra, truy quét tụ điểm cất giữ gỗ trái phép tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

New Page 1
 
 Kiểm lâm vùng 1
Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh
Số điện thoại:033.3846768 Email: kiemlamvung1@gmail.com