New Page 1
New Page 1
 
 

 

 
 
 Công điện của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 532/QĐ-BNN-TCLN phê duyệt "Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, nghiệp vụ và kiểm tra đánh giá chất lượng Hạt trưởng và tương đương"
 Quyết định số: 40/QĐ-VP-TCCB Về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác đối với lãnh đạo Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp
 Chỉ thị số 1316/CT-BNN-TCLN ngày 03/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng
 Chỉ thị số 396/CT-BNN-TCLN ngày 15/1/2015 về tăng cường công tác quản lý các cơ sở nuôi đông vật hoang dã hung dữ
 Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quyết định số: 621/QĐ-TCLN-VP ngày 30 tháng 12 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng I
 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định thành lập Chi cục Kiểm lâm vùng I
 Cục trưởng Cục Kiểm lâm ban hành văn bản số 694/KL-QLR ngày 22 tháng 12 năm 2014 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

 


  

859409

 Chi tiết tin
In
Kết quả kiểm tra công tác quản lý BVR tại 3 tỉnh: Thái nguyên, Bắc Kạn, cao Bằng

   CỤC KIỂM LÂM                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 KIỂM LÂM VÙNG I                     Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

 

Số: 394 /BC-KLVI-QLBVR              Quảng ninh,  ngày 23  tháng 11 năm 2010

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG

TẠI 3 TỈNH: THÁI NGUYÊN, BẮC KẠN, CAO BẰNG

 

Kính gửi: Cục Kiểm lâm

 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Kiểm lâm vùng I, quy định tại quyết định 537/QĐ-KL-VP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Cục Kiểm lâm, Kiểm lâm vùng I đã tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng  từ ngày 15/11/2010 tại một số tỉnh trong vùng như: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, theo kế hoạch kiểm tra số 311/KH-KLVI-QL ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Kiểm lâm vùng I. Tại các tỉnh đến kiểm tra, đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo, cán bộ của các Chi cục Kiểm lâm, đi kiểm tra một số cơ sở . Kết quả kiểm tra tại các tỉnh (có biên bản cụ thể kèm theo) như sau:

I. KẾT QỦA KIỂM TRA

1. Công tác quản lý bảo vệ rừng:

            1.1. Về công tác PCCCR:  

 - Công tác quản lý chỉ đạo:

+ Cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác BVR, PCCCR.

+ Lực lượng Kiểm lâm 03 tỉnh đã Chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo công tác BVR nói chung, PCCCR nói riêng đặc biệt vào thời điểm khô hanh kéo dài, đã có các công văn chỉ đạo thực hiện công tác PCCCR.

- Công tác thực hiện nhiệm vụ BVR, PCCCR.

+ Các tỉnh đều kiện toàn Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong QLBVR và PCCCR các cấp cụ thể:

T

T

Tỉnh

Ban chỉ huy PCCCR các cấp

Tổ đội

PCCCR

Ghi chú

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1

Thái nguyên

01

09

119

1.232

 

2

Bắc Kạn

01

08

127

1.348

 

3

Cao Bằng

01

13

196

2.246

 

Cộng

03

20

442

4.826

 

+ Công tác tuyên truyền được lực lượng Kiểm lâm tỉnh các tỉnh quan tâm, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đã thường xuyên tổ chức thực hiện. Trong 3 tỉnh được kiểm tra thì 02 tỉnh : Thái nguyên và Bắc Kạn tổ chức thường xuyên với nhiều nội dung và hình thức phong phú hơn chi cục Kiểm lâm cao Bằng. Cụ Thể:

* Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: đã tổ chức 193 buổi tuyên truyền ở cở sở cho 8.685 người, cấp phát 1.300 đĩa CD hỏi đáp pháp luật về lâm nghiệp và đĩa ca nhạc + pháp luật lâm nghiệp, phối hợp với đài phát thanh truyền hình huyện để tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi “thanh niên với công tác bảo vệ và phát triển rừng”...; làm tốt công tác dự báo và thông tin cấp dự báo PCCCR tới cơ sở;

 * Chi cục Kiểm lâm tỉnh  Bắc Kạn: Đã tổ chức được trên 335 cuộc họp tuyên truyền cho hơn 11500 lượt người tham gia; phối hợp với đài phát thanh truyền hình và báo tỉnh phát sóng đăng tin về công tác QLBVR và PCCCR đảm bảo mỗi tháng 1 chuyên mục và 3 tin bài...)

*  Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng chỉ  tổ chức thực hiện lồng ghép với các cuộc họp thôn bản.

+ Kiểm tra đôn đốc cơ sở trong việc thực hiện công tác PCCCR: các Chi cục kiểm  lâm thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra đôn đốc cơ sở trong việc thực hiện công tác PCCCR. Quan kiểm tra đã phát hiện và uốn nắn kịp thời các tồn tại ở cơ sở.

* Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đã rà soát các phương án PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ, rà soát  việc xây dựng và thực hiện các quy ước quản lý BVR ở các thôn bản. Hơn 80% các thôn bản có rừng đã xây dựng được quy ước, hương ước BVR;

* Chi cục Kiểm lâm bắc Kạn đã hướng dẫn 68 UBND xã trọng điểm cháy rừng ký hợp đồng với những nguời nhận khoán BVR trong 5 tháng mùa khô; Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm với Công an, Quân đội theo tinh thần thông tư 144/TTLT;BNN&PTNT-BCA-BQP và các ban ngành đoàn thể địa trong công tác PCCCR.

* Chi cục Kiểm lâm Cao Bằng đã tiến hành kiểm tra công tác quản lí bảo vệ rừng và PCCCR tại 13 Hạt Kiểm lâm các huyện, thị và một số chủ rừng - qua kết quả kiểm tra Chi cục cũng đã yêu cầu các Hạt Kiểm lâm bổ sung hoàn thiện các phương án PCCCR và kiện toàn lại các tổ đội quần chúng ở cơ sở. Về cơ bản các xã, phường có rừng cho đến nay đã xây dựng được phương án PCCCR cấp xã, phường tương đối phù hợp với điều kiện của địa phương và yêu cầu của công tác PCCCR.

+ Đầu tư  xây dựng cở sở vật chất  kỹ thuật, các công trình PCCCR: Năm 2010 trong 3 chi chụ kiểm lâm thì chi cục Kiểm lâm Cao bằng đã được đầu tư kinh phí khá nhiều hơn so với các năm trước để mua sắm trang thiết bị và xây dựng cacs công trình PCCCR. Cụ thể:

* Chi cục kiểm lâm Thái Nguyên: Năm 2010 đã xấy dựng dự án nâng cao năng lực PCCCR giai đoạn 2 và đã được ghi kế hoạch vốn cho năm 2011 là 3,5 tỷ đồng.

* Chi cục kiểm lâm Bắc Kạn: Dự kiến mua 05 ô tô phục vụ công tác PCCCR theo dự án nâng cao năng lực PCCCR giai đoạn II, xây lắp đặt mới 20 biển cấm lửa, 02 biển QLBVR,10 biển cấo dự báo, tu sửa 50 biển QLBVR các loại và mau sắm một số công cụ PCCCR thô sơ (Dao quắm 400 con, giầy 400 đôi).

* Chi cục kiểm lâm Cao Bằng: Năm 2010 đã được UBND tỉnh giao vốn đầu tư: 2.000.000.000 đ (Hai tỷ đồng). Chi cục Kiểm lâm đã tiến hành xây dựng và mua sắm bổ sung trang thiết bị, công cụ PCCCR. Trong đó: Xây dựng Chòi canh phát hiện lửa rừng 02 cái (hiện nay đang xây dựng), tổng giá trị: 818.595.000 đ; Mua sắm trang thiết bị PCCCR, tổng giá trị: 1.181.405.000 đ.Trong đó: Cưa xăng  16 cái;  Bàn giập lửa chuyên dụng: 1.800 bộ; Dao phát cán dài: 1.300 cái; Ống nhòm ngày: 06 cái;  Quốc + Xẻng: 805 cái. Toàn bộ số trang thiết bị trên Chi cục Kiểm lâm đã phân bổ cho Các phòng chuyên môn, Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR và Hạt kiểm lâm các huyện, thị. Để cấp phát cho 127 xã trọng điểm cháy trên địa bàn toàn tỉnh sử dụng vào việc chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.

+ Công tác tập huấn, diễn tập:

* Chi cục kiểm lâm Thái Nguyên:  đã tổ chức 24 lớp tập huấn nghiệp vụ PCCCR cho 960 người  làm công tác BVR ở các vùng trọng điểm cháy rừng và tổ chức các cuộc diễn tập chữa cháy rừng quy mô cấp xã.

* Chi cục kiểm lâm Bắc Kạn: đã tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ khuyến lâm cho cán bộ kiểm lâm địa bàn; 02 cuộc diễn tập PCCCR quy mô cấp xã; 

+ Tình hình cháy rừng: Mặc dù có nhiều cố gắng hơn so với các năm trước trong công tác PCCCR, nhưng do thời tiết phức tạp khô hanh kéo dài nên công tác PCCCR các địa phương còn một số tồn tại sau:

* Số liệu cháy rừng năm 2010 (Tính đến thời điểm kiểm tra): Cao Bằng để xảy ra cháy rừng nhiều nhất, cụ thể:

TT

Tỉnh

Số vụ

Diện tích thiệt hại (ha)

Số vụ phát hiện  được thủ phạm

Tổng

Rừng TN

R.Trồng

1

Thái nguyên

19

13,65

0,09

13,56

 

2

Bắc Kạn

26

40,80

20,50

20.30

10

3

Cao Bằng

141

491,93

245,38

246,55

08

Cộng

186

546,38

265,97

280,41

 

 

* Tồn tại về chỉ đạo, điều hành và đầu tư:

 Thái nguyên: Việc tổ chức chữa cháy rừng còn lúng túng.

 Bắc kạn: Một số địa phương, chủ rừng chưa thực sự quan tâm coi trọng đến phương pháp PCCCR, chưa thực hiện hết vai trò trách nhiệm của mình trong công tác PCCCR, tình trạng người dân mang lửa vào rừng còn khá phổ biến và rất khó quản lý; Hầu hết các khu rừng trồng tập trung thuần loài không có đường băng cản lửa; Các công cụ PCCCR chủ yếu là công cụ thô sơ số lượng còn hạn chế nên chưa đáp ứng được yêu cầu khi xảy ra cháy rừng lớn;

  Cao Bằng: Việc hoạt động của các Ban Chỉ huy PCCCR cấp huyện, xã và các tổ đội BVR,PCCCR thôn, bản chưa được duy trì thường xuyên, nhất là trong mùa khô; Số lượng Kiểm lâm địa bàn còn thiếu, vì thế việc kết hợp với các lực lượng khác tại các địa phương để tuần tra, kiểm soát và ngăn chặn lửa rừng chưa được hiệu quả; Sự phối kết hợp giữa các lực lượng ở một số địa phương trong việc thực hiện PCCCR chưa chặt chẽ, vẫn còn một số chính quyền xã ít quan tâm đến công tác PCCCR; Gần như chưa được hỗ trợ kinh phí để chi trả cho các lực lượng tham gia chữa cháy; Công tác tuyên truyền vận động nhân dân về QLBVR, PCCCR chưa được quan tâm đúng mức; Nhận thức của một bộ phận người dân, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa đối với công tác QLBVR, PCCCR còn hạn chế. Mặt khác đời sống của người dân còn quá khó khăn, tập quán canh tác luân canh vẫn tồn tại – việc đốt rừng làm nương rẫy chưa chấm dứt, nên ảnh hưởng lớn đến công tác QLBVR nói chung và PCCCR nói riêng.

            1.2. Về công tác giao rừng, cho thuê rừng và theo dõi diễn biến rừng:

            a. Công tác giao đất giao rừng, cho thuê rừng: Các chi cục Kiểm lâm triển khai còn chậm. cụ thể:

            - Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên: Năm 2010 được UBND tỉnh phê duyệt  kế hoạch giao rừng cho Khu Bảo tồn thiên nhiên Thần Sa- Phượng Hoàng với diện tích trên 17.200 ha. Địa phương đã tổ chức thực hiện và hoàn thành kế hoạch năm.

            - Chi cục Kiểm lâm  Bắc Kạn và Cao Bằng đang xây dựng dự án giao rừng cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh.

b. Công tác theo dõi diễn biến rừng.

- Công tác theo dõi diễn biến rừng đã được  các chi cục Kiểm lâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá nghiêm túc, tất cả các di biến động về rừng và đất lâm nghiệp đều được cập nhật đầy đủ theo đúng qui trình kỹ thuật. Chi cục Kiểm lâm Cao Bằng  đã sử dụng phần mềm để quản lý số liệu.

1.3. Công tác quản lý sản xuất nương rẫy:

- Trong 3 tỉnh nói trên thì hai tỉnh Bắc kạn và Cao Bằng còn hoạt động sản xuất nương rẫy;

- Chi cục Kiểm lâm Bắc Kạn :

+ Đã xây dựng dự án hỗ trợ đồng bào chuyển đổi phương thức sản xuất nương rẫy luân canh sang trồng rừng (theo Thông tư số 52) và đang trình cấp trên phê duyệt;

 + Mặc dù hoạt động sản xuất nương rẫy trên địa bàn tỉnh hiện tại không nhiều xong địa phương đã thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hộ gia đình, các nhân trong việc đốt nương làm rẫy. Tuy nhiên trong 10 tháng đầu năm 2010 trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 08 vụ phát rừng trái phép, thiệt hại 2,448 ha. (So với cùng kỳ năm 2009 tăng 3 vụ, diện tích bị phá giảm 5,812 ha).

- Cao Bằng:

+ Chưa quy vùng SXNR, nên  việc quản lý hoạt động này còn gặp nhiều khó khăn.

+  Hiện tại Chi Cục kiểm lâm Cao bằng đang triển khai thực hiện dự án hỗ trợ đồng bào chuyển đổi phương thức sản xuất nương rẫy luân canh sang trồng rừng (theo Thông tư số 52).

+ Năm 2010  vẫn để xảy ra 27 vụ phá rừng làm nương rẫy trái phép, thiệt hại 1,8 ha.

1.4 Quản lý việc gây nuôi động vật hoang dã

- Nhìn chung các Chi cục Kiểm lâm đều thực hiện khá nghiêm túc, đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn các tổ chức cá nhân nuôi nhốt động vật hoang dã làm thủ tục trại nuôi sinh sản, sinh trưởng các loài ĐVHD theo quy định của pháp luật, tuy nhiên đối với chi cục Kiểm lâm cao Bằng việc quản lý và cấp giấy chừng nhậnn đủ điều kiện gây nuôi ĐVHD đôi lúc còn chưa kịp thời.

Tình hình nuôi nhốt động vật hoang dã trên địa bàn các tỉnh cụ thể như sau: Thái Nguyên:  cấp 195  giấy chứng nhận đủ điều kiện gây nuôi ĐVHD; Bắc Kạn cấp 117  giấy chứng nhận đủ điều kiện gây nuôi ĐVHD; Cao Bằng cấp 121  giấy chứng nhận đủ điều kiện gây nuôi ĐVHD

TT

Loài

Số lượng cá thể  từng loài

Ghi chú

Thái nguyên

Bắc Kạn

Cao Bằng

1

Nhím

1526

620

254

 

2

Rắn hổ mang

3782

 

100

 

3

Rắn giáo

7655

 

 

 

4

Cầy mướp

02

 

 

 

5

Lợn Rừng

86

20

02

 

6

Cầy Hương

06

 

07

 

7

Cầy vòi hương

26

 

10

 

8

Kỳ đà

158

 

 

 

9

Hổ

05

 

 

 

10

Rắn cạp Long

38

 

 

 

11

Rắn cạp Nia

08

 

 

 

12

Hươu

67

 

69

 

13

Nai

09

 

 

 

14

Cầy Vằn Bắc

03

 

 

 

15

Hon

 

11

20

 

16

Khỉ

 

 

08

 

17

Tắc kè

 

 

350

 

18

Đà điểu

 

 

22

 

19

Gà Lôi

 

 

02

 

20

Chồn nhung đen

 

 

04

 

 

2. Về công tác thực thi pháp luật BVR

Các Chi cục kiểm lâm thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền các văn bản của nhà nước, của ngành, địa phương trong công tác QLBVR đến người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến trên địa bàn tỉnh. Phối với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp Luật bảo vệ và Phát triển rừng; Đã thường xuyên tiến hành kiểm tra công tác pháp chế tại các cơ sở về việc thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn của cán bộ.

Nhìn chung hiện tại ở 3 tỉnh được kiểm tra  không còn điểm nóng về  chặt phá và vận chuyển lâm sản trái pháp luật, tuy nhiên tại tỉnh Bắc Kạn ở khu vực VQG Ba Bể, tình trạng phá rừng trái pháp luật đang diễn biến hết sức phức tạp.

            - Thái nguyên: Khi xảy ra điểm nóng chặt phá rừng trái phép, Chi Cục Kiểm lâm đã tham mưu thành lập BCĐ chống chặt phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh; Chi cục đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức 2 đợt truy quét quy mô lớn (đợt 1 từ 10/12/2009 đến 10/2/2010; đợt 2 từ 16/4/2010 đến 16/6/2010) nên đã ngăn chặn được tình trạng chặt phá trái phép. Hiện tại không còn điểm nóng về chặt phá rừng và vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Thống nhất với các thành viên BCĐ chống chặt phá rừng xây dựng, hoàn tất phương án thu hồi gỗ bị chặt hạ, khai thác trái phép còn lại tại khu vực 5 xã phía bắc tại huyện Võ Nhai trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Bắc Kạn: Đầu năm 2010 khi phát hiện điểm nóng về tình trạng khai thác vận chuyển trái pháp luật tại khu BTTN  Kim Hỷ - Na Rì, cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức chính trị đồng loạt vào cuộc, BCH các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, PCCCR đã thành lập lực lượng liên ngành (Kiểm lâm – Quân đội – Công an) thể hiện ở quyết định số 761/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 13/4/2010, để tổ chức truy quét, đồng thời thành lập 8 tổ chốt chặn tại Khu BTTN Kim Hỷ. Chi cục Kiểm lâm cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ việc tham mưu cho cấp Uỷ, chính quyền các cấp (tỉnh, huyện, xã) đến việc chỉ đạo tổ chức thực hiện, tập trung lực lượng, tăng cường lực lượng cho điểm nóng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác QLBVR cho mọi người dân trong vùng nóng nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Đến nay điểm nóng về tình trạng phá rừng và vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại khu BTTN Kim Hỷ đã được dập tắt. Tuy nhiên hiện tượng khai thác vận chuyển lâm sản trái pháp luật ở đây vẫn lén lút xảy ra. UBND tỉnh tiếp tục ra quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 về việc duy trì các lực lượng liện ngành tổ chức truy quét Khu BTTN Kim Hỷ kéo dài đến hết ngày 28/2/2011. Hiện tại ở khu vực VQG Ba Bể, tình trạng phá rừng trái pháp luật đang diễn biến hết sức phức tạp.

- Việc quản lý và xử dụng các công cụ hỗ trợ chặt chẽ đúng theo quy định hiện hành.

- Việc thực thi pháp luật cụ thể như sau:

TT

Hạng mục

Thái nguyên

Bắc Kạn

Cao Bằng

1

Tổng số vụ vi phạm pháp luật BVR đã phát hiện

 

1.296

 

1.052

 

159

 

- Đã xử lý

1.296

962

159

 

- Xử lý hành chính

1.290

955

154

 

- Xử lý hình sự

06

07

05

2

Tịch thu tang vật

 

 

 

 

-Gỗ tròn các loại  (m3)

trong đó gỗ quý hiếm (m3)

959,66

536

 

56,71

26,88 

 

-Gỗ xẻ các loại  (m3)

trong đó gỗ quý hiếm (m3)

410,294

99.64

468,958

154,681

44,75

26,88 

 

- Gỗ hình thù phức tạp (Ste)

 

6.96

 

 

- Dược liệu

 

115

 

 

-Phương tiện tịch thu các loại

471

329

 

 

- Ngựa

 

02

 

3

Động vật thu giữ

 

155.6 kg

59 cá thể

(03  quý hiếm)

4

Nộp ngân sách (đ)

5.731.359.000

4.300.739.570

1.205.924.000

 

3.Tình hình chống người thi hành công vụ

Tình trạng chống người thi hành công vụ vẫn diễn ra gay gắt với nhiều hình thức hoạt động táo tợn, liều lĩnh của lâm tặc gây ảnh hưởng xấu đến việc chấp hành pháp luật, kỷ cương của nhà nước tạo bức xúc trong xã hội.

Trong năm 2010:

- Thái Nguyên đã xảy ra 07 vụ chống người thi hành công vụ. Tính đến thời điểm tháng 10/2010 các cơ quan thực thi pháp luật tỉnh Thái Nguyên đã hoàn tất hồ sơ và đưa ra xét xử được dự luận đồng tình đối với  05 vụ án liên quan đến lĩnh vực QLBVR và chống người thi hành công vụ.  

- Bắc kạn đã xảy ra 11 vụ chống người thi hành công vụ ở Na Rì , Chợ Đồn và Chợ Mới làm 06 cán bộ kiểm lâm bị thương. 01 vụ chống người thi hành công vụ ở Chợ Mới được khởi tố hình sự.

            II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA ĐOÀN KIỂM TRA.

- Đề nghị Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên:

            + Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với Cục Kiểm lâm, Kiểm lâm vùng I về tình hình quản lý bảo vệ rừng và PCCCR của Tỉnh đặc biệt là mùa khô hanh.

            + Đẩy mạnh công tác kiểm tra đôn đốc cơ sở đặc biệt là các chủ rừng trong việc triển khai thực hiện công tác PCCCR mùa khô hanh 2010-2011.

            + Làm tốt hơn nữa việc quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, tập huấn đào tạo cho Kiểm lâm địa bàn trong việc thực hiện chức trách được giao.

            + Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái pháp luật ở Võ Nhai.

-         Đề nghị Chi cục Kiểm lâm Bắc Kạn:

  + Cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý theo dõi lưu trữ hồ sơ về các trang thiết bị PCCCR;

            + Đẩy mạnh công tác kiểm tra đôn đốc cơ sở đặc biệt là các chủ rừng trong việc triển khai thực hiện công tác PCCCR, BVR chống chặt phá rừng trái pháp luật vào mùa khô hanh 2010-2011, chủ động xây dựng phương án chống hiện tượng tái diễn việc xuất hiện điểm nóng về phá rừng, vận chuyển lâm sản đặc biệt là gỗ quý hiếm ở khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ.

-         Đề nghị Chi cục Kiểm lâm Cao Bằng:

            + Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra đôn đốc cơ sở đặc biệt là các chủ rừng trong việc triển khai thực hiện công tác PCCCR, BVR vào mùa khô hanh 2010-2011, đồng thời làm tốt hơn nữa công tác quản lý gây nuôi động vật hoang dã.

            + Nên dành một phần kinh phí để thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCCR.

 

III. NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM:

Chi cục Kiểm lâm Thái nguyên và Bắc kạn đề nghị Cục Kiểm lâm chủ trì trong việc chỉ đạo phối kết hợp giữa các chi cục Kiểm lâm tại vùng giáp ranh 3 tỉnh: Thái nguyên, Bắc Cạn, Lạng Sơn về công tác BVR, chống chặt phá rừng.

Trên đây là kết quả kiểm tra công tác bảo vệ rừng ở một số  tỉnh phía bắc, Kiểm lâm vùng I báo cáo Cục Kiểm lâm và xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo.

 

  Nơi nhận                                                                         P.GIÁM ĐỐC

 - Cục kiểm lâm ( B/C)                                                                         

 - Các chi cục Kiểm lâm được kiểm tra..                                                          

 -Lưu VT, PQLBVR                                                                                             (Đã ký)

                                                                                            

 

                                                                              Vũ Việt Trung

 

           


Các tin khác:
Kiểm lâm vùng I kiến nghị Cục kiểm lâm tham mưu cho Tổng cục lâm nghiệp ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng tại huyện Sơn Động.
Kiểm lâm vùng I kiểm tra công tác bảo vệ rừng và truy quét các đối tượng phá rừng, khai thác vàng trái phép tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Bắc Kạn.
Kiểm tra công tác bảo vệ rừng năm 2014
Kiểm lâm vùng I tham gia Đoàn công tác của Tổng cục Lâm nghiệp kiểm tra việc phá rừng trồng cây nông nghiệp tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu
Kiểm lâm vùng I phối hợp Đội Kiểm lâm đặc nhiệm – Cục Kiểm lâm kiểm tra, truy quét tụ điểm cất giữ gỗ trái phép tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

New Page 1
 
 Kiểm lâm vùng 1
Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh
Số điện thoại:033.3846768 Email: kiemlamvung1@gmail.com